شماره تلفن مدیر عامل
استاد گرامی

با توجه به تلاش موسسه در ارزیابی صحیح و قابل استناد کارکنان آموزشی و غیر آموزشی خود توجه شما رابه طرح ارزشیابی کادر اداری توسط اساتید جلب می کنیم، این طح جهت سنجش میزان رضایت اساتید از عملکردذ کارکنان بخش اداری و همچنین نحوه فعالیت ایشان در سایر بخش ها(غیر آموزشی) اجرا می گردد و امید است اجرای این طرح باعث بالا رفتن میزان حساسیت اساتید نسبت به عملکرد کارمندان و کاهش بی تفاوتی و متعاقبا افزایش راندمان عملکرد این عزیزان منتهی گردد.

نحوه اجرای ارزشیابی:
این طرح به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) اجرا شده و از تمامی اساتید مشغول به تدریس تقاضا داریم با احساس مسئولیت نسبت به موسسه و کیفیت عملکرد آن حتما در این ارزشیابی شرکت کنند.


ارزشیابی از طریق وب سایت موسسه به آدرس office.zabansara.ir برگزار می گردد و اساتید با ورود به آدرس مذکور و دریافت کد شناسایی شرکت در ارزشیابی و تعیین یک رمز، فرم ارزشیابی را مشاهده و نسبت به تکمیل آن اقدام می نمایند.


توجه داشته باشید که فقط شاخص هایی که در مورد آنها اطلاعات کافی دارید و برگرفته از مشاهدات عینی شما می باشد را مورد ارزشیابی قرار دهید.


نظرات شما در مورد افراد (حتی مدیر آموزش و معاون آموزش) به صورت کاملا محرمانه نگهداری می شود و به هیچ وجه در اختیار کارمندان قرار داده نمی شود و این نظرات فقط توسط مدیر عامل موسسه(عبدالله نجارباشی) بررسی خواهند شد و به همین دلیل کلیه موارد تکمیل فرم فقط توسط کد شناسایی و بدون ذکر نام شما تکمیل می گردد. در نهایت این کد به همراه نام استاد می بایست به شماره تلفن همراه مدیر عامل 09171711759 پیامک گردد. در حقیقت تنها کسی که ارتباط کد فرم تکمیل شده و نام اساتید را در اختیار دارد مدیر عامل موسسه می باشد، لذا انتظار می رود که اساتید گرامی در حفظ این اطلاعات و عمومی نشدن شاخص های مورد ارزشیابی با موسسه همکاری کامل نمایند.

با تشکر از همکاری شما استاد گرامی
عبدالله نجارباشی